ZÁKLADNÍ INFO

# HLAVA V POHODĚ

Téma duševního zdraví je v současné době ve školách řešeno pouze v rámci průřezových témat ve školních vzdělávacích programech, případně existují dílčí postupy, jak tuto oblast do výuky zapojit. Projekt Hlava v pohodě reflektuje současnou situaci, kdy se řada žáků potýká s duševní nepohodou způsobenou vytržením z běžného života, a tak vzrůstá potřeba se této tematice prakticky věnovat.

Výstupem projektu je žák, který se orientuje v tom, co znamená být duševně zdravý, a je schopen vnímat, že péče o duševní zdraví je důležitou součástí života. Žák získá základní dovednosti nutné pro udržení a podporu duševního zdraví.

# NOSITEL PROJEKTU

Vzdělávací centrum Turnov jako obecně prospěšná společnost bylo založeno Městem Turnov a turnovskými středními školami. Je akreditovaným školicím střediskem Ministerstva práce a sociálních věcí a Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Poskytuje všechny formy celoživotního vzdělávání. Nabízí jazykové a odborné kurzy, zájmové kurzy, odborné kurzy na klíč pro potřeby firemního vzdělávání v oblasti ICT a jazyků, kvalifikační kurzy a programy pro seniory. Je nositelem a realizátorem projektů pro školství a sociální oblast. Součástí VCT je od roku 2013 T-Centrum, které bylo založeno ve spolupráci se základními školami a poskytuje vzdělávací programy pro nadané žáky se zaměřením na robotiku, přírodní a humanitní obory.

# CÍLE PROJEKTU

– zvýšit informovanost žáků 2. stupně ZŠ o problematice duševního zdraví a předat jim dovednosti, jak si duševní zdraví udržet. Žáci se budou orientovat v tom, co znamená být duševně zdravý a budou schopni vnímat to, že péče o duševní zdraví je důležitou součástí lidského života.

– edukace pedagogických pracovníků s důrazem na inovativní metodické postupy, které mohou aplikovat především formou her a tréninků v průřezových tématech ŠVP, při projektových a harmonizačních dnech. Pedagogičtí pracovníci budou moci využívat buď celý vzdělávací program, nebo jen některé moduly podle časových možností a podmínek ve třídě a škole. Budou moci aplikovat tréninkové postupy a herní prvky, kterými přispějí k duševnímu zdraví žáků.

# PŘÍNOSY PROJEKTU

– šíření osvěty problematiky duševního zdraví dětí s využitím sociálních sítí, především mezi dětmi a dospívajícími, jejich rodiči a pedagogickými pracovníky. Přínosem bude podpora duševního zdraví oblíbenou formou podcastů nejen pro mladistvé.

– řešení vzdělávacího programu multidisciplinárním týmem ve složení: psycholog, odborník na danou problematiku, sociální pracovník, animátor, pedagogický pracovník, peer konzultant. Přínosem bude různost pohledů na danou problematiku a inovativní struktura a využití programu.

# CÍLOVÉ SKUPINY

Žáci 2. stupně ZŠ – věková kategorie 11 – 16 let, dospívající žáci. Tato věková kategorie je ve velké míře ohrožena duševními problémy.

Pedagogičtí pracovníci – učitelé a další pedagogičtí pracovníci, kteří pracují s žáky 2. stupně ZŠ. Pedagogičtí pracovníci nedisponují ucelenou metodikou pro preventivní práci v oblasti duševního zdraví.

Rodiče dětí ve věku 11 – 16 let. Rodiče v oblasti duševního zdraví dospívajících dětí často tápou, vzniká určitá komunikační bariéra. Rodiče získají informace z oblasti duševního zdraví, které jsou spojeny s prevencí v oblasti duševních poruch, seznámí se s možnostmi komunitního přístupu k této oblasti. Možnost volného využití podcastů přinese příležitost sdílení tematiky s dětmi.

# VÝSTUPY PROJEKTU

Projekt přinese do škol audiovizuální vzdělávací program, který obsahuje 8 tematicky zaměřených modulů. Každý z nich v sobě zahrnuje teoretický úvod pro realizátory, interaktivní metodické postupy, nácvik dovedností a hry, názornou metodiku a doporučenou literaturu. Program je využitelný jako celek při projektových a harmonizačních dnech, Týdnu duševního zdraví nebo po jednotlivých modulech při průřezových tématech ve vyučovacích hodinách.

Jednotlivé moduly v délce 90 minut lze použít jako celek nebo volně kombinovat a realizovat samostatně.

Na čtyřech školách v Libereckém kraji se uskuteční pilotáž vzdělávacího programu pro žáky 2. stupně základních škol, která ověří funkčnost programu v reálných třídách, metodickou podporu a časovou náročnost. Po evaluaci a korekci jednotlivých modulů program zfinalizujeme a nahrajeme na úložiště, výstupy projektu budou zveřejněny na webových stránkách projektu a na stránkách Vzdělávacího centra Turnov, o. p. s.. Budou tak zdarma k dispozici všem pedagogickým pracovníkům k využití ve školách v celé ČR. Hotové moduly vzdělávacího programu najdete v sekci Vzdělávací program.

Vytvoříme 20 audio nahrávek ve formě podcastů, které postupně zveřejníme na volně dostupné platformě určené ke sdílení audia. Podcasty zaměříme na duševní zdraví a péči o něj, vycházet budeme z témat vzdělávacího programu #hlava v pohodě. Zahrneme různorodou tematiku od rozhovorů s odborníky na duševní zdraví nebo s osobami se zkušeností s duševními obtížemi či nemocí až po meditační nahrávky.

Podcasty zpracujeme formou blízkou dospívajícím ve spolupráci s mladými nebo dětskými moderátory. Délka do 10 minut zajistí poutavost a stravitelnost témat. Společně s informační kampaní na Instagramu zacílíme přímo na děti a dospívající a umožníme jim se k tématům kdykoli vracet a sdílet je. Audiozáznamy ve formě podcastů zveřejníme prostřednictvím volně dostupné podcastové aplikace, např. Spotify. Umožníme tím celorepublikový dopad projektu. Zveřejněné podcasty si můžete poslechnout v současné době poslechnout na SPOTIFY.

V průběhu projektu jsme uspořádali 2 semináře pro pedagogické pracovníky a rodiče, možnost účasti jsme nabídli  školám v Libereckém kraji, se kterými dlouhodobě spolupracujeme a veřejnosti. Oba semináře měli rozsah 3 hodiny (3 x 60 minut), měli formu přednášky kombinované s workshopem. Proběhli prezenční formou.

První realizovaný seminář jsme uspořádali ve spolupráci s odborníkem v oblasti duševního zdraví, který shrnul základní definice duševních nemocí, možných projevů a předal tipy pro základní diagnostiku duševních obtíží a nemocí v dětském věku. Seminář proběhl v říjnu 2022.

Druhý seminář proběhl ve spolupráci s Fokusem Turnov, zaměřili jsme se na komunitní řešení duševních obtíží, spolupráci s rodinou a veřejností a také preventivní opatření ve školách. Seminář proběhl v květnu 2023.

Výstupy ze seminářů a další informace najdete v sekci Semináře.

Zrealizovali jsme online konferenci na téma DUŠEVNÍ ZDRAVÍ DĚTÍ A DOSPÍVAJÍCÍCH. V rámci konference proběhla prezentace Vzdělávacího centra Turnov a partnerů projektu – Technické univerzity v Liberci a Univerzitity ve Stavangeru (Norsko). Konference byla určena rodičům, pedagogům a všem se zájmem o tuto problematiku. Konference byla tlumočena do angličtiny. Pozvánka, program a další informace jsou v sekci Konference.

# REALIZAČNÍ TÝM

dudkova foto

PaedDr. Jaroslava Dudková

odborný garant

tomanova foto

Ing. Miluše Tomanová

projektový manažer
finanční manažer projektu
+420 739 426 308

# SPOLUFINANCOVÁNÍ

Projekt je spolufinancován z Fondů EHP 2014-2021 (Norské fondy) prostřednictvím Ministerstva financí. Náš partner Univerzita v Stavangeru, ve spolupráci s dalšími norskými institucemi, se zabývá velmi podobnou tematikou jako projekt Hlava v pohodě. Rozšíříme povědomí o projektu díky bilaterální spolupráci a podpoře získané z Fondů EHP (www.fondyehp.cz).